Licytacje w Kancelarii Komornika Sądowego Warszawa - Śródmieście

Poniżej prezentujemy aktualne licytacje prowadzone przez naszą kancelarię. Licytacje podzielone są na dwie kategorie: Nieruchomości oraz Ruchomości. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z kancelarią.

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO


   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-03-2023 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie mającego siedzibę pod adresem ul. Marszałkowska 82, 00-517 WARSZAWA w sali nr 540, odbędzie się druga licytacja stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego nr B3 położonego w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście przy Al. Jana Pawła II nr 80, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA4M/00235487/8..

    Powyższy lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, garderoby, hallu, łazienki i w.c. o łącznej powierzchni 88,00 m2 i usytuowany jest na II kondygnacji (1 piętrze) budynku wielomieszkaniowego.

    Z lokalem związany jest udział w wysokości 880/418830 w prawie użytkowania wieczystego (obecnie prawie własności) nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku.

    Lokal posiada balkon i taras o pow. 53,70 m2. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Lokal jest własnością dłużnika: Agnieszka Binięda.

    Suma oszacowania wynosi 1.074.800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 716.533,34 zł.

    Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 107.480,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika:

    PKO B.P. SA Oddział 4 w Warszawie 32 10201042 0000 8502 0196 6340 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

    Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

    Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

    Termin oględzin nieruchomości dłużnika został wyznaczony na dzień 14-03-2023 r. godz.: 16.00 - 16.30.

    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać operat szacunkowy nieruchomości dłużnika w Kancelarii Komornika w dniach i godzinach urzędowania oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 2408/18).

    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.